Close

Canvi climàtic i transició energètica

NEUTRALITAT CLIMÀTICA PER Al 2050?

Aprovada la primera llei climàtica a Espanya! Una llei que hauria d'haver arribat abans. Arriba tard, però APOSTANT!

11

Aquesta llei fixa una sèrie de metes que han de començar a implementar-se i una sèrie d’objectius que han d’aconseguir-se. Els canvis plantejats són importants, encara i tot, hem de ser previnguts i plantejar-nos si són suficients per a aconseguir l’acord de París de canvi climàtic per a 2030, perquè no hi haurà dues oportunitats.
Són prou ambiciosos per a aconseguir el que realment el país necessita?

Tractem de resumir els punts més destacats d’aquesta nova llei, a més de que us qüestioneu alguns aspectes:

Gasos efecte hivernacle: El conjunt de l’economia espanyola haurà de reduir l’emissió de gasos almenys un 23% per al 2030, respecte als de 1990.
No hauria de ser el 55% que marca EUROPA?

Energies d’origen renovables: Aconseguir un consum d’energies d’origen renovable mínim un 42% (enfront de prop del 20% actual).
Però, és això suficient? És necessari revertir la carbonatació del planeta per a aconseguir un clima estable, fonamental per a la recuperació de la biodiversitat.
2
Sistema elèctric: Promourà mobilitzar més de 200.000 milions d’euros d’inversió en la dècada del 2020. Aquestes oportunitats han d’assegurar la consecució de la neutralitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a Espanya abans de l’any 2050.
Però, Hem d’implementar les renovables a qualsevol preu? L’especulació ha arribat al sector, desenvolupant macro projectes en entorns naturals, destruint els seus recursos renovables com el paisatge, la continuïtat de la massa forestal, la foscor del cel, la biodiversitat i els espais lliures de l’acció humana.
Eliminació de la venda de vehicles lleugers: Per a 2030 l’objectiu és la inserció de vehicles matriculats amb nul·les o baixes emissions directes de CO₂, sent la data límit 2040 perquè turismes i vehicles comercials lleugers reduïsquen les seues emissions fins als 0g CO₂/KM.
Aquesta llei també intenta abordar la tendència del canvi de mobilitat, amb la finalitat que tant la societat com el sector industrial aposte pels vehicles elèctrics.
Però, Són els vehicles elèctrics les solució definitiva?. Els components de les bateries provenen de recursos no renovables, a més dels residus generats de processament complicat.
6 1
Lloc de recàrregues: Les gasolineres hauran d’incloure punts de càrregues de cotxes elèctrics, així com tots els edificis residencial amb més de 20 places d’aparcament que no pertanyen a ús privatiu, hauran de comptar amb infraestructures de recàrrega.
Provindrà l’energia elèctrica de fonts renovables?
Plans de mobilitat sostenible: Tots els municipis de més de 50.000 habitants hauran d’adoptar plans de mobilitat sostenible, això representa més d’un 50% de la població.
Obligarà al fet que les ciutats transformen radicalment els seus espais i la seua mobilitat?
5
7 1
Educació Ambiental: L’educació ambiental entra per primera vegada en joc i es presenta com un eix transversal per a tot el currículum acadèmic.
“La Llei inclou la creació d’una Assemblea Ciutadana de Canvi Climàtic que podria ajudar a conscienciar a la població, a més d’involucrar-la en l’activitat política”
I si evolucionem el concepte teòric d’educació ambiental, per la consciència ambiental, a la recerca de la ment híbrida?
Prohibides les extraccions d’hidrocarburs: Quedaran prohibides les noves exploracions i projectes d’extracció d’hidrocarburs a Espanya.
I la seua circulació i distribució, origen de desastres ambientals com el desastre del Prestige?
8 1
Rehabilitació d’edificis, especialment els habitats per persones en situació de vulnerabilitat: Rehabilitar els edificis per a aconseguir un major estalvi en les llars, que hauran de ser coherents amb els objectius d’eficiència, de gestió de la demanda i de renovables. Amb “especial” atenció als edificis habitats per persones en situació de vulnerabilitat.
Per a quan l’administració pública generalitzarà la construcció d’edificis bioclimàtics, com els nous col·legis, centres mèdics, edificis municipals, etc.?
Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic: El Govern haurà d’aprovar cada cinc anys un “pla nacional d’adaptació al canvi climàtic“, la identificació i avaluació d’impactes previsibles i riscos per a diversos escenaris possibles.
– Una avaluació de la “vulnerabilitat dels sistemes naturals, dels territoris, de les poblacions i dels sectors socioeconòmics”
– I una “estratègia específica de conservació i restauració d’ecosistemes i espècies especialment sensibles a l’efecte del canvi climàtic”.
Quan ens posem a la feina? Més de 30 espècies s’han extingit a Espanya, que se sàpia, en les últimes dècades.
9 1
10
El sector empresarial, implicat a rebaixar les emissions: Les empreses amb activitat en el territori nacional hauran de calcular i publicar la seua petjada de carboni. A més, hauran d’elaborar i publicar un pla de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
El govern disposa del termini d’un any per a definir la tipologia d’empreses obligades a emetre aquest informe. Això sí, no contempla cap mena de sanció, la qual cosa fa que el compliment dels objectius estiga menys garantit.
Sancionar o cobrar els costos reals de reparar els danys ecològics propis de l’activitat humana?
¿ Cual es la emision de CO2 por categoria

Que opineu sobre aquest pla. Creieu que és suficient per a aconseguir el que realment el país necessita? Quins altres aspectes podíem incloure en aquest pla? Són realistes?