INTERPRETA NATURA // CIF: G-98849169 // Nº DE REGISTRE TA-120-V

Registre Autonòmic d’Associacions, unitat territorial de València. Secció Primera amb el número CV-01-056009-V en data 8 de juliol de 2016.

Carrer Concepció Arenal, 2. Alzira 46600 (València)
96 201 83 93 / info@interpretayeduca.com / www.interpretayeduca.com

Tal com exigeix la legislació vigent, INTERPRETA NATURA compta amb una assegurança de responsabilitat civil professional i segur d’accidents en vigor les dades són:

Companyia asseguradora: AXA Assegurances
Número de pòlissa responsabilitat civil: 82440186
Número de pòlissa d’accidents: 82439084

NOTA PRÈVIA: en les activitats realitzades a la natura hi ha una sèrie de riscos inherents que escapen al control del responsable i que els participants assumeixen al contractar l’activitat. Tots els guies, intèrprets i educadors compten amb la titulació acadèmica i experiència adequades a l’activitat que desenvolupen segons exigeix la llei. De seguir les seues instruccions depèn, en gran mesura, la seguretat durant l’activitat.

Les reserves seran confirmades a la signatura del contracte de serveis per a activitats educatives. Les activitats d’iniciativa privada seran reservades ja rebut l’import de reserva, que serà com un 40% de l’import total de l’activitat. La resta de l’import es podrà pagar a través dels mitjans acordats en el contracte, telèfon o correu electrònic o directament a l’oficina.

Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà la totalitat de les presents condicions generals de contractació. En el cas que una persona inscriga a una altra, assumeix en el seu nom totes i cadascuna d’aquestes condicions generals.

Les activitats estan subjectes a les condicions de l’espai natural, del medi on es desenvolupen i de qualsevol factor que poden patir canvis radicals durant la mateixa (meteorologia, Alertes, per emergències o inhabilitació temporal de l’espai per qualsevol altra circumstància). Els horaris, itineraris i activitats, podran modificar-se o arribar a suspendre si les circumstàncies ho aconsellen i sempre sota el criteri del coordinador/a de Interpreta Natura (d’ara endavant IN) o del responsable de l’activitat.

El client/a té l’obligació d’informar sobre possibles estats de gestació, lesions, asma, al·lèrgies o altres malalties que puguen posar en risc la seua salut. Assumint personalment els possibles danys que la realització de l’activitat contractada pot ocasionar en aquests casos.

El client es compromet a no estar sota els efectes de l’alcohol, drogues, així com qualsevol altra medicació que puga incidir en la seua capacitat de reacció i reflexos. Si és aquest el cas i després de valorar la seua situació, se li podrà prohibir l’accés a l’activitat, sense dret a reemborsament de l’import total de l’activitat.

Per participar en les activitats aquàtiques és imprescindible saber nadar. A la fitxa tècnica de cada activitat s’especifica les condicions i edats mínimes necessàries per participar-hi.

Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un tutor legal o adult responsable; si no és així, hauran de tenir l’autorització signada del seu tutor legal.

M’han informat que l’activitat és dirigida per un/a responsable (intèrpret, educador/a o guia) i es desenvolupa dins de les seues competències professionals. El/la responsable és qui dirigeix l’activitat, havent d’acatar les seues decisions durant la pràctica de la mateixa.

El/la client/a es compromet a seguir les instruccions del o la guia, tenint potestat per aturar i cessar l’activitat per a aquelles persones que no compleixin aquesta estipulació.
INTERPRETA NATURA NO ES FA RESPONSABLE DELS RISCOS I CONSEQÜÈNCIES QUE PUGUEN DERIVAR DE NO SEGUIR ESCRUPOLOSAMENT LES INDICACIONS I CONSIGNES IMPARTIDES PEL RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT.
EL/LA CLIENT/A EXIMEIX A L’EMPRESA DE TOTA RESPONSABILITAT EN CAS D’ACCIDENT PRODUÏT PER NO HAVER ATÈS DITES CONSIGNES.

El/la client/a coneix i accepta que qualsevol incompliment de les instruccions dels o les responsables, de les normes de seguretat, de les indicacions realitzades pels membres de IN i la manca de compliment de la normativa d’aquesta, així com qualsevol conducta que siga valorada com irresponsable o inadequada per aquests, a més de comportar un risc per a la integritat física dels altres participants i de la seua pròpia, comporta la seua immediata expulsió de l’activitat.

El/la client/a sap i accepta que en la pràctica de l’activitat esportiva de turisme actiu o activitat educativa en un medi natural, com en qualsevol altra pràctica esportiva, hi ha riscos inherents dels quals es poden derivar danys en el material utilitzat, així com lesions corporals com ara (torçades, trencaments, rascades, cops, hematomes, picades, cops de calor, etc.), en qualsevol dels casos, exonera de tota responsabilitat a IN i, per extensió, a qualsevol dels seus membres o equip tècnic.

Durant el desenvolupament de les activitats IN podrà prendre fotografies i vídeos que seran de la seua propietat exclusiva i podrà fer ús d’ells per a tasques de publicitat, informació i prestació a tercers amb fins comercials.

El/la client/a entén i accepta que ni els membres presents o futurs de IN, ni altres persones autoritzades per aquesta per participar en les activitats poden considerar responsables de cap manera per cap lesió o dany material que pogués derivar-se com a resultat de la seua participació en aquesta activitat.

El present contracte NO inclou el transport i / o recollida dels clients/es per a l’activitat. Quan aquest transport siga facilitat per IN, l’associació queda eximida de tota responsabilitat derivada de la mala praxi de l’empresa transportista contractada.

El compromís de IN comença amb l’activitat contractada, per la qual cosa és responsabilitat del client/a tant el seu transport fins a les instal·lacions o fins al lloc d’inici de l’activitat (excepte en els cas que s’indique el contrari) com el del o la responsable si això fos necessari. El contracte i la responsabilitat d’IN afecten exclusivament a la feina directa dels seus treballadors/es o col·laboradors/es i a l’organització de l’activitat, i no és responsable de cap manera dels serveis externs que són contractats i pagats directament pel client/a.

En el preu està inclòs el material necessari, tant individual com col·lectiu. A cada fitxa tècnica s’especifica l’equipament necessari per a cada activitat i programa, així com el material que la IN inclou en l’activitat.

IN es compromet a informar els i les participants del material que el client/a ha d’aportar a l’activitat en cas que siga necessari prèviament a la contractació de la mateixa.

El client/a haurà de fer-se responsable del material que se li assigne per al desenvolupament de l’activitat i haurà d’abonar la totalitat del seu import, si per descuit o negligència el danya o perd.

IN no es fa responsable de la pèrdua o dany dels objectes personals dels i les clientes.

TARIFES I ANUL·LACIONS;

– Els preus seran els establerts en el contracte, especificant si el preu és per grup o per persona i per al grup mínim indicat en cada activitat. Inclouen els serveis indicats per IN en cada fitxa tècnica, així com el 21% d’IVA (estan exemptes d’IVA les activitats establertes segons la Llei 37/1992 en el seu article 20 i en particular en l’apartat un, nombre 14).

– En els serveis amb preu establert per persona haurà de completar el grup mínim, en cas contrari la tarifa es veurà augmentada; podent rescindir el contracte si l’augment de la mateixa no és de la conformitat d’algun dels participants.

– Les tarifes de descompte per grup s’apliquen a grups formats ja en origen.

– Tots els paquets oferts són programacions tancades a les activitats ofertades; qualsevol modificació o canvi de data o condicions per qualsevol motiu implica que aquests perden la condició de “pack” de manera que els serveis prestats es cobraran a preu de tarifa original, anul·lant així els descomptes i ofertes que inclouen.

– Llevat que s’indique el contrari, tots els serveis i despeses ocasionades i la seua contractació (reserves de transport, allotjament, manutenció …) són a càrrec de el client/a, si bé la IN podrà facilitar la gestió d’ells.

– Els preus són susceptibles de canvi posteriorment a la publicació de les tarifes per IN (elevació de despeses, impostos, …). IN es compromet a comunicar aquests canvis abans de la realització de l’activitat, podent rescindir el contracte amb dret a la devolució de l’import abonat.

– Qualsevol activitat podrà ser anul·lada, modificada o ajornada 48 hores abans del seu inici i fins i tot abans de l’inici de la mateixa, si segons el parer de IN les condicions de la zona no són adequades; igualment si no es cobreix el mínim d’inscripcions previstes per l’organització i la tarifa per al grup inscrit no siga de la conformitat d’algun dels participants. En aquests casos, el client/a té dret a canvi de dates o a el reemborsament total del que s’ha pagat.

– Qualsevol modificació o suspensió de l’activitat un cop començada, deguda a causes alienes a l’organització, no implicarà el reemborsament de cap import ni la substitució de la mateixa, per la qual cosa s’intentarà començar l’activitat en les condicions més favorables possibles.

– Per evitar qualsevol incident previsible, el client/a es compromet a acatar les decisions del o la professional que l’acompanya i a seguir les consignes de seguretat que ell o ella li indique. Qualsevol incompliment podrà donar lloc a la suspensió de l’activitat sense reemborsament de l’import de la mateixa.

– Qualsevol activitat podrà ser suspesa sense reemborsament de l’import de la mateixa, si segons el parer del o la responsable del desenvolupament d’aquesta activitat, el client/a no compleix amb les condicions físiques i / o tècniques requerides, així com si no compleix amb els requisits de material personal necessàries .

– En cas que el client/a per voluntat pròpia, desconeixement de l’activitat, malaltia no justificada o per no estar en condicions favorables, no puga realitzar l’activitat contractada, tret que s’indica el contrari, no tindrà dret al reemborsament de l’import de la mateixa.

– Les activitats es poden modificar sota el criteri del coordinador/a d’IN per altres d’índole similar si les condicions climatològiques, hidrològiques i / o meteorològiques són adverses. Només en cas extrem, en que ni tan sols és possible la substitució de l’activitat de l’altra, es reemborsarà l’import abonat per l’activitat.

– Qualsevol decisió presa pel responsable durant el desenvolupament de l’activitat en relació amb la seguretat, haurà de ser respectada pel client/a, en cas contrari, el responsable podrà anul·lar l’activitat, sense dret a cap devolució.

– GRUPS FORMATS EN ORIGEN; Independentment de quantes persones es presenten a fer l’activitat, IN cobrarà l’import íntegre corresponent al nombre de persones contractades en un principi, llevat que comuniquen la seua baixa amb una antelació mínima de 2 dies hàbils.
En el cas que una persona s’inscriga a una altra/es persona/es, assumeix en el seu/s nom/s totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals.

RESERVA DE L’ACTIVITAT I CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ DE LA MATEIXA

– Per inscriure en qualsevol activitat cal signar el contracte de compromís o abonar el 40% de l’import total de l’activitat; una reserva no es considerarà vàlida fins que no s’hagi fet efectiu aquesta bestreta, reservant el dret a IN de vendre o cancel·lar la reserva.

– La resta del pagament es realitzarà a l’acabar l’activitat.

– Si la reserva de l’activitat es realitza 48 hores abans de l’inici d’aquesta, el cobrament serà de l’100% del preu de l’activitat mitjançant transferència o pagament en efectiu; se sol·licitarà el número de targeta així com la data de caducitat de la mateixa per poder realitzar el cobrament.

– IN es guarda el dret de no reservar cap activitat en cas de no complir amb les condicions de pagament i reserva establertes.

– En cas d’anul·lació per part de client/a dels serveis contractats, l’import abonat en concepte de reserva es retornarà amb les següents excepcions:
1. Si l’anul·lació es produeix entre els dies 15 i 2 previs a la data fixada per a l’activitat, IN tindrà un dret de retenció de l’15% sobre el cost total de l’activitat.
2. Si l’anul·lació es produís en les 24 hores anteriors a l’inici de l’activitat la retenció serà de el 100% sobre el cost total de l’activitat.

3. Per a les reserves mitjançant pagament telemàtic, en tot cas, es realitzarà una retenció del 10% en concepte de costos de gestió.

– En tot cas aquesta retenció té la consideració d’indemnització i per tant operarà, llevat que s’acredite causa de força major per a l’anul·lació. La novació del contracte, és a dir, el canvi de data en l’activitat imputable al client/a i no justificada com de força major, comporta la mateixa consideració que l’anul·lació. De vegades una persona amb contractació col·lectiva (centre educatiu, empresa, grup d’amics …) pot considerar que la força major està subjecta a tot el grup que va contractar aquesta activitat. Aquesta consideració només és aplicable a aquella persona que pateix aquesta força major (malaltia, defunció familiar, lesió, etc..). La resta de participants d’aquesta reserva es veuran subjectes a les condicions de cancel·lació generals sense dret a aquesta última excepte criteri del/la responsable de IN.

Des de la confirmació de la reserva, el client/a assumirà la totalitat d’aquestes condicions generals que al seu torn valen de CONTRACTE.