Close

SAURI

SAURI

Avaluant l’eficàcia de mètodes de reforestació en terrenys mediterranis extrems enfront del canvi climàtic

Logo sauri

El canvi climàtic afecta negativament les reforestacions en zones mediterrànies en prolongar l’estiu i disminuir la disponibilitat d’aigua en el sòl. El projecte SAURI avalua l’eficàcia de quatre mètodes de repoblació forestal en terrenys mediterranis extrems mitjançant la comparació dels resultats de plantar 75 exemplats de cinc espècies mediterrànies diferents en un bancal agro-forestal amb diferents sistemes de suport.

Un dels principals efectes del canvi climàtic és l’elongació del període estival. Aquest efecte ve determinat per l’avançament de l’arribada de les altes temperatures i el descens d’humitat relativa, la qual cosa al seu torn provoca una forta evapotranspiració. Això, sumat a períodes cada vegada més àrids amb escassa precipitació, redueix dràsticament la disponibilitat d’aigua en el sòl forestal.

Però al seu torn, s’ha constatat que una de les accions que més esforços suma contra els efectes del canvi climàtic són les reforestacions de les muntanyes. Aquesta tasca és cada vegada més complicada degut principalment als factors climàtics esmentats en el paràgraf anterior.

El projecte d’investigació SAURI (Sistemes d’Aigües Útils en Reforestacions Independents), pretén avaluar l’eficàcia de 4 mètodes de repoblacions forestals respecte al tradicional, amb l’objectiu de trobar la tècnica que millor aprofita els escassos recursos hídrics forestals disponibles. Per a dur a terme el programa complet hem col·laborat amb diverses entitats públiques i privades aconseguint la màxima participació i consciència social. La investigació ha tingut una duració de 3 anys.

El present projecte pretén comparar els resultats obtinguts de plantar 75 exemplars de 5 espècies mediterrànies diferents en un bancal agroforestal; que ara forma part d’una finca en custòdia on s’està realitzant una reforestació amb l’objectiu de portar la finca a l’òptim forestal característic de la zona.

Parlem del projecte a partir del 1:25:00 minuts

Al mateix temps s’aniran anotant les baixes i motius estimats d’aquestes, així com l’efectivitat estimada en cada sistema, fins a arribar a unes conclusions objectives i globals que donen més informació sobre els sistemes en estudi i la seua viabilitat en terrenys amb característiques climàtiques i edàfiques mediterrànies extremes.

Vam disposar 5 files amb 3 plançons en cadascuna de 5 espècies forestals diferents, característiques del clima mediterrani (Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Fraxinus ornus, Quercus ilex subsp. rotundifolia i Pinus halepensis), amb una separació d’1,2 m aproximadament, la suficient distància perquè no interferisquen en el seu creixement. Cada fila consta d’un sistema de suport diferent: cocoon, catufos, biochar, algues de cultiu i control (sense suport).

CONCLUSIONS

Després dels 3 anys d'estudi i registre de l'evolució en contrast amb les condicions ambientals, s'han obtingut les següents conclusions:

01

SISTEMA COCOON

No és aconsellable instal·lar-ho en les muntanyes mediterrànies, ja que aquests no solen presentar la profunditat de sòl necessària per a la seua instal·lació; solen ser terrenys de poca profunditat, molt rocosos i forts pendents. A més, solen ser danyats pels senglars en el seu trànsit diari buscant aigua i aliments. Cal tindre en compte que la tapa és de cartó i en ser trepitjada es trenca i s’afona. D’altra banda, la sequedat ambiental característica dels períodes estivals eviten la descomposició de l’envàs, la qual cosa pot suposar una barrera per al desenvolupament de les arrels així com actuar de retenidor de la humitat, efectuant competència directa sobre el plançó.

02

ALGUES

Ajuden a la planta durant un període de temps massa curt, en el qual, aquesta no ha pogut desenvolupar el seu sistema radicular prou per a traure rendiment d’aquesta aportació.

03

BIOCHAR

Per la seua major durabilitat en el sòl, sí que aconsegueix ajudar als plançons el suficient temps; tant en retenció d’aigua com en la seua simbiosi amb les micorrizes. Per tant, podem definir-ho com un bon sistema a utilitzar en reforestacions d’àmbit mediterrani.
4

CATUFO, EL MILLOR SISTEMA

Després d’estudiar els resultats físics i valorar les nostres observacions en el temps, podem considerar-ho com el millor sistema. Aporta aigua i humitat durant bastant temps, les arrels creixen en major longitud i més fàcilment en anar envoltant l’atuell en el subsol, es recarrega amb les pluges i es rehidrata amb la rosada, té molta més durabilitat que els altres sistemes (ja que en estar enterrat no és susceptible de ser trencat i a l’ésser de ceràmica no es degrada). Per a evitar que s’òmpliga de terra o altres materials que desplacen el vent i l’aigua, i d’altra banda evitar la caiguda en el seu interior de qualsevol tipus de fauna s’ha d’incorporar una malla perforada en la boca.

Related Posts